Съвместно изявление на ръководителите на Организацията по прехрана и земеделие, Международния валутен фонд и Групата на Световната банка, Световната програма по прехраната и Световната търговска организация относно глобалната криза в областта на продоволствената сигурност

18 июля 2022 г.

Генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) Ку Донгю, управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, президентът на Групата на Световната банка (ГСБ) Дейвид Малпас, изпълнителният директор на Световната продоволствена програма (СПП) Дейвид Бийзли и генералният директор на Световната търговска организация (СТО) Нгози Оконджо-Ивеала направиха следното съвместно изявление, в което призовават за спешни действия за справяне с глобалната криза в областта на продоволствената сигурност.

Пандемията COVID-19, прекъсването на международните вериги за доставки и войната в Украйна сериозно нарушиха функционирането на пазарите на храни, горива и торове, които са тясно взаимосвързани. Към юни 2022 г. броят на хората, които изпитват остра продоволствена несигурност и чиито достъп до храна в краткосрочен план е ограничен до степен, че животът и поминъкът им са изложени на риск, се е увеличил до 345 млн. души в 82 държави по данни на Световната продоволствена програма (СПП). Още по-тревожно е, че около 25 държави са реагирали на по-високите цени на храните, като са приели ограничения за износ, засягащи над 8 процента от световната търговия с храни. [1] Освен това реакцията на възникналите проблеми с хранителните доставки се усложнява от удвояването на цените на торовете през последните дванадесет месеца , което отразява рекордно високите разходи за суровини като природен газ. Намаляването на цените изисква освобождаване на световните запаси, които през последното десетилетие нарастват постоянно. Всичко това се случва в момент, когато фискалните възможности за действие на правителствата вече са силно ограничени вследствие на пандемията от COVID-19. Освен в краткосрочен план, изменението на климата оказва структурно влияние и върху производителността на селското стопанство в редица страни.

За да се избегнат по-нататъшни пречки пред постигането на целите за устойчиво развитие са необходими краткосрочни и дългосрочни действия в четири ключови области: i) предоставяне на незабавна подкрепа на уязвимите лица, ii) улесняване на търговията и международните доставки на храни, iii) стимулиране на производството и iv) инвестиране в устойчиво на изменението на климата селско стопанство.

  • Осигуряване на незабавна подкрепа на уязвимите хора: Приоритет е бързото укрепване на мрежите за сигурност в полза на уязвимите домакинства на национално равнище и осигуряването на достатъчно ресурси за обслужване на най-нуждаещите се. Операциите на СПП следва да бъдат улеснени чрез действия, като например неотдавнашното споразумение на членовете на СТО да не налагат ограничения върху износа на закупуваните от нея храни за хуманитарни цели. Ако не са добре насочени, енергийните и хранителните субсидии са скъпи и неефективни. Те следва да бъдат заменени с парични трансфери, които да достигат само до най-уязвимите. С течение на времето ефективните системи за социална закрила могат да бъдат разширени, за да обхванат повече хора. Най-добрите системи включват ясна целева ориентация и ефективни системи за включване, предоставяне и плащане, често с помощта на технологии.
  • Улесняване на търговията и международното снабдяване с храни: В краткосрочен план освобождаването на запаси — по целесъобразност и в съответствие с правилата на СТО — и намирането на дипломатическо решение за евакуиране на блокираните в момента в Украйна зърнени храни и торове ще спомогне за решаване на проблема с наличността и достъпността на хранителните доставки. Улесняването на търговията и подобряването на функционирането и устойчивостта на световните пазари на храни и селскостопанска продукция, включително зърнени култури, торове и други суровини за селскостопанското производство, са от ключово значение, както е посочено в Декларацията на министрите на СТО относно спешни мерки за продоволствена сигурност . Кризата от 2008 г. ни научи, че налагането на ограничения в световната търговия води пряко до повишаване на цените на храните . Премахването на ограниченията за износ и приемането на по-гъвкави процедури за инспекции и лицензиране помагат да се сведат до минимум прекъсванията на доставките и да се понижат цените. От решаващо значение ще бъде повишаването на прозрачността чрез нотификации до СТО и подобряването на мониторинга на търговските мерки.
  • Увеличаване на производството: Необходимо е да се предприемат действия за насърчаване на земеделските стопани и рибарите да увеличат устойчивото производство на храни както в развиващите се, така и в развитите страни, и да подобрят веригите за доставки, които ги свързват с осемте милиарда потребители в света. За целта са необходими достъпни торове, семена и други суровини чрез частния сектор като основен участник на тези пазари. Осигуряването на оборотен капитал за конкурентоспособните производители също е ключов приоритет. В перспектива разпространението на знания за най-добрите практики от ФАО, Световната банка и други организации ще бъде от ключово значение за увеличаване на ефективното използване на торове чрез бързото внедряване на почвени карти, консултантски услуги и технологии за прецизно земеделие. Това ще предостави на производителите необходимото ноу-хау, което е от решаващо значение за поддържане на нивата на производство и насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси.
  • Инвестиране в устойчиво на климатичните промени земеделие: Подпомагането на устойчиви инвестиции в селскостопанския капацитет и предоставянето на подкрепа за адаптиране, дребните стопанства, и съобразените с климата хранителни системи и технологиите са от съществено значение за развитието на устойчиво и съобразено с климата селско стопанство, което е в състояние да осигури стабилно производство през следващите години. Работата по нормите и установяването на стандарти за безопасност на храните и по инфраструктурата на веригата за създаване на стойност (складови съоръжения, съоръжения за охлаждане, банкова и застрахователна инфраструктура) също са важни за увеличаване на достъпа и намаляване на неравенството.

Досегашният опит показва, че особено важно е да се окаже подкрепа на развиващите се страни, засегнати от повишаването на цените и недостига на храни, за да могат да посрещнат спешните си нужди, без да се отклоняват дългосрочните цели за развитие. От съществено значение е да се гарантира, че най-уязвимите страни, които са изправени пред значителни проблеми с платежния баланс, могат да покрият разходите за увеличаване на вноса на храни, за да се сведе до минимум рискът от социални вълнения. Финансирането за развитие следва да предостави на клиентите си жизнеспособни алтернативи на ориентирани навътре политики като забрани за износ или общи субсидии за внос на торове. Инвестициите в мащабируеми мрежи за сигурност, в селско стопанство, и устойчиво на климатичните промени, и в устойчиви рибарство и аквакултури са добри примери, от които печелят всички.

Призоваваме държавите да укрепят своите социални мрежи, да улеснят търговията, да стимулират производството и да инвестират в устойчиво земеделие. Специфичните за всяка страна нужди следва да бъдат идентифицирани и определени чрез съобразен с потребностите на всяка страна процес, който да мобилизира инвестиции от многостранните банки за развитие, за да се свържат краткосрочните, средносрочните и дългосрочните възможности. И ние се ангажираме да работим заедно в подкрепа на този процес чрез Глобалния алианс за продоволствена сигурност , свикан съвместно от председателството на Г-7 и Световната банка, за да наблюдаваме движещите сили и въздействието на по-високите цени и да помогнем да се гарантира, че инвестициите, финансирането, данните и знанията за най-добрите практики са на разположение на нуждаещите се страни.

Контакти

Група на Световната банка: Дейвид Тайс, dtheis@worldbankgroup.org
МВФ: Николас Момбриал, nmombrial@IMF.org
Организация за прехрана и земеделие: Отдел за новини и медии на FAO, FAO-Newsroom@fao.org
СТО: Бернар Койтен, bernard.kuiten@wto.org
СПП: Джордж Фоминян, George.fominyen@wfp.org[1] Към 30 юни 2022 г. и въз основа на мониторинга на СТО, Global Trade Alert и Световната банка на промените в търговската политика от февруари 2022 г. до момента.

Департамент коммуникаций МВФ
ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ:

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org