Gita Gopinath, World Economic Outlook, October 2019 Gita Gopinath, World Economic Outlook, October 2019

The World Economy: Synchronized Slowdown, Precarious Outlook