Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева обявява новата стратегия на МВФ за равенство между половете

22 юли 2022

Вашингтон,окръг Колумбия. Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), направи следното изявление днес:

„С огромно удоволствие и гордост съобщавам, че днес Изпълнителният съвет одобри първата стратегия на МВФ за равнопоставеност на половете, която цели да интегрира равнопоставеността на половете в основните дейности на Фонда — наблюдение, развитие на капацитета и отпускане на заеми в съответствие с мандата му. Това означава засилено систематично оценяване на макроикономическите последици от различията между половете, когато те имат важни макроикономически последици, както и диференцираното по пол оценяване на въздействието на сътресенията и политиките и предоставяне на подробни и съобразени с конкретните нужди съвети за макроикономическа и финансова политика и подкрепа за развитие на капацитета.

Стратегията е изключително навремен на. С нея Фондът се адаптира към променящите се нужди, предизвикателства и приоритети на нашите държави членки. Тя се основава на работата, извършена от служителите на МВФ през годините.

Кризите, включително пандемията и войните, се отразяват тежко на живота и средствата за препитание на жените, като засилват ефекта от изменението на климата и повишената нестабилност в световен мащаб. Тези събития изострят съществуващите различия между половете и нашите държави членки във все по-голяма степен усъвършенстват политиките си, за да прилагат мерки, съобразени с пола.

Интегрирането на темата за равенството между половете в МВФ започва с признанието, че намаляването на неравенството между половете върви ръка за ръка с по-висок икономически растеж, по-голяма икономическа стабилност и устойчивост и по-ниско неравенство в доходите. Добре разработените макроикономически, структурни и финансови политики могат да подпомогнат постигането на ефикасни и приобщаващи резултати и да донесат справедливи ползи за жените, момичетата и обществото като цяло.

Стратегията за равенство между половете се основава на четири стълба:

  • Осигуряване на достъп на служителите на МВФ до съответните разбити по пол данни и инструменти за моделиране за целите на анализ на политиката.
  • Създаване на стабилна рамка, за да се гарантира, че макрокритичните аспекти на пола са интегрирани в работата в страната въз основа на равнопоставен подход към всички наши членове и създаване на подкрепяща вътрешна организационна структура.
  • Засилване на сътрудничеството с външни партньори, за да се извлече полза от споделянето на знания и взаимното обучение, да се използва допълняемостта и да се постигне максимално въздействие на място.
  • Ефективно използване на разпределените по въпроси на пола ресурси чрез реализиране на икономии от мащаба и избягване на дублиране на усилията.

Прилагането на новата стратегия ще започне незабавно, но ще бъде поетапно и балансирано. Успешното прилагане на тази стратегия ще подпомогне нашите държави членки в постигането на по-приобщаващ и справедлив икономически растеж и устойчивост. Когато жените се справят добре, държавите също се справят добре.“

За повече информация относно работата на МВФ в областта на равенството между половете:

Gender and IMF, Gender in the workforce

(Половете и МВФ, Половете в работната сила)